DOKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Dnes se budeme věnovat praktické stránce svatby a v diskuzích často opakovaným otázkám: "Jaké doklady potřebuji k uzavření sňatku? / Jaké doklady po mně bude chtít matrika?"

Především začátkem roku, po vánočním shonu, nastává čas, kdy snoubenci začínají ve velkém plánovat a připravovat vlastní svatbu – poohlížet se po vhodných dodavatelích, promýšlet svatební výzdobu a detaily, hledat ten nejkrásnější svatební dort… My se dnes budeme věnovat praktické stránce věci a v diskuzích často opakovaným otázkám: "Jaké doklady potřebuji k uzavření sňatku? / Jaké doklady po mně bude chtít matrika?"

Dnes zůstaneme u manželství uzavíraných na území České republiky a u českých občanů.

Na území České republiky můžete uzavřít manželství formou civilního (občanského) nebo církevního sňatku. Při občanském sňatku uzavíráte manželství před pověřeným členem zastupitelstva města nebo obce. Formou církevního sňatku pak uzavíráte manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví (církev státem registrovaná) nebo náboženskou společností.

Ta doba, kdy dávali církevním sňatkům přednost pouze věřící, je již dávno pryč. Církevní hodnostáře mnohdy žádají i ti snoubenci, kteří dle svých představ nepochodí na matrice, například kvůli specifickému místu svatebního obřadu (ne každá matrika je ochotna oddávat kdekoliv), kvůli termínu svatby (matriky mají často určené konkrétní termíny, kdy oddávají) nebo kvůli dalším výjimečným požadavkům (matrikou pověření oddávající úředníci jsou málokdy ochotni přizpůsobit například oddací projev novomanželům, mnohdy do něj ani nedovolí nahlédnout), ale o tom zase jindy…

Ať jste se rozhodli pro církevní nebo civilní sňatek, Vaše kroky povedou na matriční úřad, kde musíte předložit potřebné předepsané doklady, jimiž prokážete právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a také zákonem o rodině.

Pozor! Doklady je potřeba předložit matrice nejpozději do 14 dnů před sňatkem.

Na matrice předkládáte:

 1. Platný doklad totožnosti (u občanského průkazu nelze předložit potvrzení o ztrátě nebo odevzdání OP!).
 2. Rodný list (originál nebo notářsky ověřený opis). V případě, že RL nemáte, vyžádejte si jej na matrice příslušného úřadu podle místa narození.
 3. Doklad o státním občanství (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 4. Výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (postačí Vám OP).
 5. V případě, že jste v minulosti ovdověli, předkládáte také úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky.
 6. Pokud jste rozvedení, pak také pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou o nabytí právní moci).
 7. Jste-li osoba nezletilá, ale starší 16 let, předkládáte rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 8. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 9. Snoubenci, kteří spolu mají již dítě, ho uvedou do dotazníku k uzavření manželství a přiloží rodný list dítěte.

 

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových stránkách, například zde.

Rodné listy a ostatní doklady, které k dotazníku k uzavření manželství předkládáte, vám budou vráceny spolu s oddacím listem.

V případě uzavření manželství církevní formou si na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen, zažádejte o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. K vydání osvědčení se předkládají doklady výše uvedené. Toto osvědčení Vám po skončeném obřadu, podepíše církevní příslušník. Vy ho poté odevzdáte na matrice, která Vám na jeho základě vystaví oddací list.

Poplatky:

 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1000,- Kč.
 • Za vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatíte 500,- Kč.
 • Tzv. provozní poplatky po Vás může chtít také matrika za uskutečnění svatebního obřadu v obřadních síních či mimo ně (v případě, že Vás oddává matrikou pověřený úředník). Tyto poplatky jsou různé, většinou je najdete na webových stránkách matričního úřadu. Připravte se na rozdílné částky region od regionu, od nulových částek až po desetitisíce (10000,- Kč je zatím nejvyšší částka, s níž jsme se setkali, rozhodně ale neznám ceníky matrik na celém území ČR, takže nezavrhuji i částku vyšší).
 • Také církevnímu oddávajícímu hradíte poplatek za uskutečnění obřadu, i zde jsou poplatky různé, v závislosti na církvi nebo náboženské společnosti, většinou se však pohybují okolo 3000,- Kč.

V případě, že si ohledně dokladů nevíte s čímkoliv rady, neváhejte se obrátit telefonicky, případně e-mailem na příslušnou matriku. Z naší zkušenosti jsou ochotni poradit, i když mnohdy nevynechají otrávený úřednický tón (ale neházejme všechny do jednoho pytle).

Určitě ale stojí za to, než vyberete místo pro svatební obřad, zhlédnout také webové stránky matriky a zeptat se již vdaných nebo ženatých známých na zkušenosti s daným matričním úřadem, abyste věděli, na co být připraveni.

Sdílení

Diskuze

comments powered by Disqus

↑ nahoru